Uw bron voor commerciële, juridische en financiële informatie over het Belgische bedrijfsleven.

Het concept

1. One stop shopping.

Het bundelen van exhaustieve en exacte informatie is tegenwoordig een werk van lange adem dat heel wat kostbare tijd in beslag neemt. Het vergelijken van de bronnen, die vaak tegengesteld zijn in hun doelstelling, beschikbaarheid, niveau en actualiteit, is noodzakelijk voor de juiste interpretatie van de geanalyseerde entiteit. Omwille van de complexiteit kan deze taak vaak echter niet tot een goed einde gebracht worden. InfoBase verzamelt alle informatiebronnen en maakt ze onmiddellijk beschikbaar, vergelijkbaar en analyseerbaar. U krijgt steeds de meest actuele informatie ter uwer beschikking, met een zo gedetailleerd mogelijke samenvatting, en dit alles in één enkele raadpleging.

2. Juridische fundering van de informatie.

De kwaliteit van de besluitvorming hangt af van de kwaliteit van de informatie.
InfoBase vormt DE referentie op het vlak van juridische bedrijfsinformatie.
Elke inlichting die door InfoBase geïnventariseerd wordt, wordt geput uit de informatiebron die door de wetgever aangeduid wordt als basis voor de juridische tegenstelbaarheid. Elke informatie is met andere woorden juridisch onderbouwd: de bron wordt precies aangeduid en de gebruiker kan ze in de meest pertinente gevallen rechtstreeks raadplegen. InfoBase bevat geen informatie afkomstig van rechtstreekse of onrechtstreekse contacten met het bedrijf, maar concentreert zich op objectieve gegevens die voldoen aan de voorschriften van de wettelijke publicatie. InfoBase respecteert hierbij nauwgezet de geest en de letter van de wet op de bescherming van het privé-leven.

3. Diepgaande economische analyse.

InfoBase is de enige informatiebron die u een gedetailleerd overzicht biedt van de bedrijfsresultaten over de 5 laatste boekjaren (minimum).
Ratio's en handelsbalansen worden bovendien vergeleken met de prestaties van andere sectorcomponenten, en dit met de grootst mogelijke precisie.
Doordat de cijfers in hun context geplaatst worden, zijn ze steeds "to the point" en pertinent, zodat u de prestaties van het bedrijf met kennis van zaken kan evalueren.

4. Studie van het management.

Om de toekomst te evalueren mogen we het verleden niet negeren.
Van bij de bron verzamelt InfoBase dan ook alle mogelijke informatie over de economische handelingen die in België plaatsgrijpen. De specifieke band tussen deze handelingen krijgt gestalte dankzij de personen die voor het management instaan. De optelsom van deze activiteiten geeft de attitude en het gedrag weer waarmee de invloed van deze managers op het verloop van hun handelsactiviteiten kan worden ingeschat.

5. De onthullende samenvatting.

InfoBase is voorzien van een analysemodule die uw besluitvorming voedt en omkadert.
De InfoBase Expert rating is de resultante van alle gegevens die over elke eenheid beschikbaar zijn, in cijfers en van het nodige commentaar voorzien.