Uw bron voor commerciële, juridische en financiële informatie over het Belgische bedrijfsleven.

De producten

1. Het "basisbedrijfsrapport", in modulaire vorm beschikbaar.

Dit rapport heeft tot taak u toe te laten uw handelspartner te identificeren, op een juridisch gegronde en veilige manier, en hem beter te leren kennen.
Het rapport is uit de volgende modules samengesteld:
- signaletiek: benaming en adres, zoals blijkt uit de statutenwijzigingen die gepubliceerd worden;
- identificatie: nummer en kenmerken van de diverse inschrijvingen. BTW, HR, RSZ, ...
- basisgegevens : vorm, datum en referentie van oprichting, kapitaal, bank, activiteit, registratie, ....
- beheer en aandeelhouderschap: lijst van huidige bestuurders, met vermelding van hun mandaten, vervaldatum van het mandaat, aantal aandelen in hun bezit, historiek, ...
- juridisch overzicht: inventaris van protesten en RSZ-dagvaardingen;
- jaarrekeningen: afsluitingsdatum van het volgende boekjaar, datum van de volgende algemene vergadering, lijst van ingediende jaarrekeningen met analyse van de omstandigheden waarin ze ingediend werden, …
- lijst van de gepubliceerde akten : resultaat van de juridische analyse van gepubliceerde akten;
- exploitatie-adressen : lijst van administratieve of bedrijfszetels die wettelijk gepubliceerd werden;
- financiële banden: lijst met betrekkingen tussen bedrijven in België en het buitenland, met vermelding van de resultaten van elk filiaal, …

2. Het bedrijfsleidersrapport.

Een product dat InfoBase u als enige op de Belgische markt aanbiedt.
Dit rapport geeft voor elke bestuurder, volmachthebber en aandeelhouder de lijst met huidige of vroegere mandaten weer die door de titularis en zijn eventuele partner uitgeoefend worden of werden. Deze gegevens worden steeds vergezeld van pertinente informatie over de situatie van het bedrijf waarin het mandaat uitgeoefend wordt.

3. Vergelijkende grafische analyse.

Voor elk Belgisch bedrijf dat zijn jaarrekeningen ingediend heeft biedt deze analysemodule u een reeks statistieken over de 5 laatste boekjaren, evenals sectoriële gegevens over de 3 laatste boekjaren en een reeks van 16 onthullende grafieken die de evolutie van de bedrijfsresultaten weergeven en deze over een periode van 5 jaar met de prestaties van de sector vergelijken.
De analyse berust op 4 assen:
A. Structuur en stabiliteit:
- solvabiliteitsratio, vergeleken met de sector;
- evolutie van de eigen middelen en van het bedrijfskapitaal;
- liquiditeit van het bedrijf en van de sector;
B. Resultaten:
- evolutie van de toegevoegde waarde, vergeleken met de sector;
- concurrentiekracht: gemiddelde kost en toegevoerde waarde per werknemer, vergeleken met de sector;
C. Rendabiliteit:
- evolutie van het bruto- en nettobedrijfsresultaat;
- zelffinancieringscapaciteit (cash flow);
- evolutie van de bruto- en nettomarges;
- nettorendement van het actief, vergeleken met de sector;
- cash flow / eigen vermogen;
- Beaverratio voor de voorspelling van faillissementen;

D. Diverse ratio's:
- aantal kredietdagen klanten / leveranciers, vergeleken met de sector;
- evolutie van de investeringen, vergeleken met de sector;
- analyse van de voorraadrotatie;
- spreiding van grote rubrieken van het actief;
- spreiding van grote rubrieken van het passief.

4. Het "full report".

Het "full report", waarin alle modules van het basisrapport vervat zitten, bevat tevens:
- de lijst van de mandaten in andere bedrijven van alle bestuurders, aandeelhouders, volmachthebbers , inclusief het bezit van aandelen en procuraties en dit zowel in het heden als het verleden;
- een module die de kerncijfers van het bedrijf weergeeft, analyseert, met commantaar;
- de jaarrekeningen van 5 boekjaren;
- de sectorgegevens, vergeleken met die van het bedrijf, en dit over 3 boekjaren;
- analyse bedrijf/sector in 16 grafieken;
- de InfoBase Expert analyse, waarin alle gebeurtenissen die verband houden met het bedrijf, de bedrijfsleiders en de naleving van de wettelijke uitbatingsvoorschriften duidelijk naar voren worden gebracht;
- de rangschikking van het bedrijf: de evolutie van de positie die het bedrijf in zijn sector bekleedt, op basis van maar liefst 8 verschillende criteria, waarmee deze evolutie met kennis van zaken kan worden beoordeeld;
- de balansrating van alle jaarrekeningen die sinds 1992 ingediend werden;
- de uiteindelijke InfoBase Expert rating, een score op 100, waarbij rekening gehouden wordt met alle elementen die een rol spelen in de evolutie van het bedrijf, vergezeld van een eindadvies;
- een evaluatie van het sectorrisico, op basis van alle gegevens die InfoBase al meer dan 20 jaar verzamelt;
- een overweegbare kredietlimiet voor korte-termijnverrichtingen, die aanwijzingen geeft over de transacties die met een minimum aan risico kunnen worden afgesloten.
Zonder dit instrument zou een expert dagen nodig hebben om een complete studie te maken. Een uniek, verstaanbaar en nauwkeurig product dat komaf maakt met de complexiteit van de bedrijfswereld. Zelfs zijn prijs zal u aangenaam verrassen.

5. Het gepersonaliseerde full-report.

U wenst een persoonlijke toets aan te brengen bij de evaluatie van een bedrijf. InfoBase biedt u de mogelijkheid om de activiteitensector (nace-code),die aan de basis ligt van de sectoriële vergelijking en dus van de beoordeling, te wijzigen.U kunt ook de gegevens van recente, nog niet gepubliceerde jaarrekeningen integreren.Waarom nog kostbare tijd verliezen aan het berekenen van ratio's, aan het opstellen van het netto-bedrijfskapitaal, de cash-flow, ... terwijl u in enkele seconden over een volledig en gepersonaliseerd rapport kunt beschikken. Wat meer is, u kunt dit zelfs verkrijgen in de vorm van een grafiek onder Excel 2000 of Lotus 123.

6. De on-line akten.

U kan uw dossier vervolledigen, dankzij juridische akten die uw analyse zwart op wit schragen. Op basis van gelijk welk criterium (naam, adres, publicatiereferentie, naam van de bedrijfsleider, enz.) bekomt u een kopie van de akte die de gebeurtenis staaft. Dankzij zijn technologisch vooruitstrevende aanpak kan InfoBase u een akte in het oorspronkelijke formaat bieden. Deze akte kan u vrij raadplegen, met de mogelijkheid om in te zoomen op eventueel minder goed leesbare gedeelten. Technisch veel beter dus dan het origineel...

7. De follow-up, de economische "bewaking", met of zonder publicaties.
U wenst op de voet op de hoogte te worden gehouden van alle nieuwe registraties in onze datawarehouses vanaf hun in voege treding zonder telkens contact te moeten opnemen met InfoBase ? Geen droom maar werkelijkheid ! Daarenboven wenst u het document dat aan de basis ligt van deze wijziging (Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) automatisch te ontvangen en dit zonder een nieuwe opzoeking te verrichten ? Ook dit is mogelijk : InfoBase doet dit voor u door u de resultaten van dit opvolgingssysteem via e-mail door te sturen samen met de stavende documenten.

8. De risicobeoordeling, een krachtige bondgenoot.

De degelijkheid van een risicoberekeningsmethode kan op verschillende manieren beoordeeld worden : de bekendheid van de oprichters, de morele steun van academici, de ervaring van de gebruikers, een statistisch onderzoek van haar resultaten.

InfoBase heeft gekozen voor deze laatste.
Vaststellen wat ze in werkelijkheid onze klanten kan bijbrengen door uitgebreid de beoordelingsmethode te testen.
De resultaten van deze test : 6 maand voor de officiële uitspraak voorspelt onze methode 87,71 % van de faillissementen met een kredietweigering van 26,05 %. En dit zelfs vóór de publicatie van de eerste jaarrekening. Ons model kent inderdaad vanaf de oprichting van de onderneming een risicograad toe, die beïnvloed wordt door de sector en het management. 18 maand vóór de officiële uitspraak omschrijft ons model zelfs nog 81,96 % van de faillissementen als "we raden elke transactie af ". Onze vooruitstrevende beoordeling laat u zelfs toe uw risiconiveau bij te sturen in elke fase van de verkoop, zowel in de beoordeling van een prospect als in het bepalen van de betalingsvoorwaarden van een bestaande klant.