Uw bron voor commerciële, juridische en financiële informatie over het Belgische bedrijfsleven.

De bronnen

1. Bedrijven.
De Belgische rechtspersonen, "handelsvennootschappen" en "verenigingen zonder winstoogmerk".
Van de eenmanszaak via de KMO's en KMI's tot het filiaal van de multinational: alle rechtspersonen die in België gevestigd zijn worden dankzij al deze informatie geïdentificeerd. InfoBase groepeert de verschillende inschrijvingsbronnen met betrekking tot deze rechtspersonen en vormt, via het compileren van de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, HET wettelijke instrument bij uitstek voor de identificatie van deze eenheden.

2. Bestuurders.
Alle natuurlijke personen van wie de naam publiekelijk bekendgemaakt werd, conform de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
Raadpleeg de historiek van de bestuursraden van alle Belgische bedrijven.
Neem de "carrière" van alle bestuurders en aandeelhouders van deze bedrijven onder de loupe.
De analysetaak wordt vergemakkelijkt en geoptimaliseerd doordat cijfermateriaal over elk bedrijf toegevoegd wordt en doordat belangrijke gebeurtenissen als faillissementen, kredietongevallen, het niet eerbiedigen van de wet op de indiening van de jaarrekeningen, enz, benadrukt worden.

3. Zelfstandigen.
Alle personen die in België in eigen naam een activiteit uitoefenen die onderworpen is aan de BTW-wetgeving.
Hoewel ze de meest miskende schakels in de Belgische bedrijfswereld zijn, vormen de zelfstandigen de grootste groep. De studie van deze groep, een obsessie voor analisten, wordt aanzienlijk vergemakkelijkt dankzij de kruiselingse vergelijking van de bronnen en de historische exhaustiviteit. Hierdoor wordt deze groep door InfoBase transparant en kunnen risico's makkelijker worden ingeschat.

4. Het handelsregister van "natuurlijke personen".
Een andere wettelijke informatiebron is het handelsregister, een nuttige aanvulling op de informatie die verkrijgbaar is over de zelfstandige handelaars. Deze bron biedt volledige informatie over de activiteiten die niet aan de BTW-wetgeving onderworpen zijn. Ze laat toe zowel de omvang als de aard van de activiteit te beoordelen en geeft de opeenvolgende evoluties in deze activiteit weer telkens wanneer deze activiteit de territoriale grenzen van een gerechtelijk arrondissement overschrijdt.

5. Het register van de geregistreerde aannemers.
De bouwsector is voor derden een risicovolle sector geworden. Dit onder meer door toedoen van een specifieke wetgeving die ingevoerd werd om de inning van de sociale wetten en van de inkomensbelasting te verzekeren.
De verantwoordelijkheid van de aannemer, een implicatie die vaak slecht ingeschat wordt, speelt een belangrijke rol in dit risico. Onwetendheid of onnauwkeurigheid kan vaak financiële sankties tot gevolg hebben die nog zwaarder wegen dan de hoge bedragen die al op het spel staan.

6. De akten die in bijlage bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.
De statuten die de basis vormen van het bedrijfsleven, ondergaan tal van wijzigingen die de evolutie ervan weergeven.
InfoBase inventariseert al deze wijzigingen, analyseert ze op juridisch vlak en vat ze samen, volgens hun aard en inhoud. Hiermee vindt u in luttele seconden de informatie terug die u zoekt. Dankzij de weergave van de gewenste akte, in combinatie met de mogelijkheid om hiervan een integrale kopie in het oorspronkelijke formaat af te drukken, beschikt u in een handomdraai over een compleet dossier en hebt u zekerheid over de kwaliteit van de doorgespeelde informatie. U hebt namelijk toegang tot de informatiebron zelf.

7. De jaarrekeningen en sociale balansen die bij de Nationale Bank ingediend worden.
Deze foto van de bedrijfssituatie op het einde van het boekjaar, op zich een vaak overvloedige informatiebron, neemt een heel andere dimensie aan van zodra die in een historische context van 5 jaar wordt geplaatst. De sectoropdeling die door InfoBase uitgevoerd wordt, laat u toe de prestaties van elk bedrijf in een context te plaatsen door ze te vergelijken met de prestaties van bedrijven uit dezelfde sector.

8.De financiële banden.
Informatie waarvan het belang en de regelmaat toeneemt. De financiële banden onthullen relaties, zowel op financieel als op managementvlak. Niet alleen tussen Belgische bedrijven, maar ook met bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn.
Hiermee kan u de samenstelling van financiële groepen, de omvang van hun invloed en ook de participatie of de verkrijging van een mandaat dat op een onderlinge afhankelijkheid wijst nauwkeurig afbakenen.

9. Protest tegen handtekeningen en vonnissen.
Deze informatie, die rechtstreeks bij de rechtbanken van koophandel opgevraagd wordt, is voor de analist van primordiaal belang. Hiermee kan hij immers als eerste geïnformeerd worden over betalingsmoeilijkheden die juridisch vastgesteld worden enerzijds, en over de interventie van het Gerecht in het bedrijfsleven anderzijds, een interventie die tot de ontbinding van een bedrijf kan leiden.

10. RSZ-dagvaardingen voor de Arbeidsrechtbank.
Deze informatie, die vaak aan de basis ligt van een faillietverklaring, wijst op de gerechtelijke afhandeling van geschillen tussen economische entiteiten en de sociale zekerheid. De centralisatie van deze gegevens laat u toe gericht tussen te komen in de procedure overeenkomstig artikel 719 van het Gerechtelijk Wetboek.